Týden mezipředmětových vztahů na 2. stupni ZŠ – říjen 2021

18. října – 22. října 2021 proběhl na 2. stupni týden mezipředmětových vztahů. Téma „Poznáváme Evropu“ se prolínalo všemi předměty.

V matematicko – zeměpisné hodině v 8. ročníku žáci „létali nad Evropou“. Počítali rychlost letu a čas, za který se dané trasy přeletí, hledali letiště podle souřadnic. V zeměpise se deváťáci zamýšleli nad tím, jakou roli hraje Evropa v globálním oteplování. V 7. ročníku žáci zjišťovali, jak Evropa ovlivnila vývoj Austrálie. Šesťáci procvičovali zeměpisné souřadnice Evropy. V hodinách matematiky v 6. a 7. ročníku se žáci zaměřili na výrobu automobilů v Evropě, zjištěná čísla poté převáděli do zlomků. V hodinách fyziky se žáci seznámili s 12 slavnými evropskými fyziky. V anglickém i v německém jazyce se pracovalo se slepou mapou – žáci doplňovali názvy států v cizích jazycích, vyhledávali hlavní města, popisovali významné památky a kreslili vlajky vybraných evropských států. V anglickém jazyce si navíc rozšířili slovní zásobu a své poznatky o Evropě zhlédnutým videem. V českém jazyce byly aktivity zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti a porozumění čtenému. Šesťáci poznávali hrdiny evropských bájí a v mluvnici se zabývali slovy přejatými z různých evropských jazyků. Ve vyšších ročnících byly hodiny zaměřené na práci s ukázkami textů Karla Čapka. Žáci pracovali aktivně, někteří byli překvapeni, že se v ukázce dá najít i jiný smysl a hlubší podtext. V dějepise poznávali šesťáci pravěkou Evropu, sedmáci putovali po Evropě s Vikingy, v osmé třídě žáci vyhledávali informace k významným evropským osobnostem a deváťáci se zaměřili na vývoj ve vybraných evropských státech v meziválečném období. V přírodopise se žáci věnovali vzniku a vývoji planety Země, na základě zhlédnutého videa porovnávali, jak vypadala Evropa v prvohorách až čtvrtohorách ve srovnání se současnou Evropou, zkoumali výskyt a rozšíření živočichů v Evropě. V chemii žáci počítali množství produkovaného oxidu uhličitého v jednotlivých evropských státech Evropy. V předmětu práce s informacemi byly činnosti zaměřené na státy EU. Každý žák vytvořil pexeso (stát EU x hlavní město), které může být dále využito např. v hodinách zeměpisu. Ve výchově k občanství proběhla diskuse o Evropském parlamentu, o různých pravidlech chování v Evropě, tradicích a typických zvyklostech, ve výchově ke zdraví o typických jídlech v různých evropských státech.

Žákům se práce ve všech předmětech dařila, probírané téma je zaujalo, bavilo je zejména sdílení vlastních zážitků.

zapsala Mgr. B. Kučerová


  • IMG-20211027-WA0009
  • IMG-20211027-WA0013
  • IMG-20211027-WA0014
  • IMG-20211027-WA0015
  • IMG-20211027-WA0018_1