Nové INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 13. 9. 2021 naleznete ZDE

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2021

Vážení rodiče,

kromě pokynu MŠMT k zahájení školního roku 2021/2022 upravující hygienická opatření provozu škol díku Covidu, který již dlouho ovlivňuje naše životy, bychom Vás rádi informovali také o změnách ve škole po dokončení přístavby.

Dostavba se podařila a s ní i několik dalších projektů – rekonstrukce sociálního zařízení v celé škole, oprava tělocvičny, nové šatny, I-KAP II – nové technologie, Šablony III (detaily projektů naleznete na našich webových stránkách).

Všechny tyto projekty, ať již realizované, nebo probíhající, pozvedly naši školu v materiálně technické oblasti na vysokou úroveň a my se těšíme, jak v tomto krásném a kvalitně vybaveném prostředí přivítáme naše žáky a 18. 9. také vás na dni otevřených dveří.

Doufáme, že báječné prostředí školy utlumí nepříjemnosti spojené s občasným antigenním testováním. Jeho organizaci zvládneme v září stejně dobře jako na konci loňského školního roku. Nastavíme taková pravidla, aby byla co nejméně zatěžující pro vás a vaše děti a škola se mohla soustředit na to, co je v tuto chvíli nejdůležitější – stanovit dětem smysluplné vzdělávací cíle tak, aby se zpětně vyrovnaly s důsledky distanční výuky a rozvíjely v dalších dovednostech beze strachu a úspěšně.

za kolektiv zaměstnanců

Mgr. Věra Lacinová Vítková, ředitelka školy

Pro přehlednost uvádíme další informace heslovitě:

1.      Vstup do školy:

·        1. září vstoupí s ohledem na testováním žáci do školy od 7:00 do 7:40 následovně (6. a 9. třída – starý vchod od silnice, 7. a 8. třída – rampa do školní jídelny, 3., 4. a 5. třída – hlavní nový vchod, 1. a 2. třída – vstup od školního hřiště, projdete s dětmi přes areál MŠ a půjdete brankou k hřišti)

Pozn. 1 – žáci, kteří přijdou do školy mezi 6:30 a 7:00 půjdou hlavním vchodem a budou zvonit na ŠD 3

Pozn. 2 – vstupy podle tohoto harmonogramu budou stejné i ve dnech 6. a 9. září

·        2. září – všichni žáci přijdou hlavním vchodem, na čistící zóně se přezují a s oblečením i botami půjdou do své učebny (třídní učitelé v průběhu dopoledne přidělí každému žákovi vlastní skříňku, naučí je pracovat s číselným kódem a čipem určeným pro samostatný vstup žáka do školy ve vymezených časových pásmech, pozn. v tuto chvíli je pásmo stanoveno na 7:00 – 8:00)

2.      Organizace vzdělávání od 1. do 10. 9. 2021

·        1. 9. – testování, přivítání žáků třídními učiteli, seznámení žáků s organizací 1. školního týdne, slavnostní přivítání prvňáčků

·        2. 9. – shromáždění školy, třídnické hodiny, výuka

·        od 3. 9. – výuka plně dle rozvrhu

·        od 6. 9. – třídní schůzky s volbou třídních důvěrníků a členů školské rady

·        příprava doučování (dle pokynů MŠMT) – bude realizováno od 13. 9. 2021

3.      Organizace školní družiny od 1. 9. 2021

Provoz školní družiny bude denně ráno od 6:30 – do 7:20 a po skončení vyučování od11:20 – do 16:30.

Ranní provoz ŠD – sběrná:

Po                   6:30 – 7:20 hod

v herně III. oddělení (zvonek Družina 3)

Odpolední provoz I. oddělení ŠD (1. třída):

Po                   11:20 -15:30 hod

žáci jsou ve svém oddělení (zvonek Družina 1)

15:30 – 16:30 hod – koncový provoz v herně III. oddělení (zvonek Družina 3)

Odpolední provoz II. Oddělení ŠD (2. třída):

Po                   11:20 -15:30 hod

žáci jsou ve svém oddělení (zvonek Družina 2)

15:30 – 16:30 hod – koncový provoz v herně III. oddělení (zvonek Družina 3)

Odpolední provoz III. oddělení ŠD (3. a 4. třída):

Po                   11:20 -16:30 hod

v herně III. oddělení (zvonek Družina 3)

Odpolední provoz IV. oddělení ŠD (5. až 9. třída):

Po                   11:20 -15:00 hod

žáci jsou ve svém oddělení (zvonek Družina 4)

15:00 – 16:30 hod – koncový provoz v herně III. oddělení (zvonek Družina 3)

4.      Citace z pokynů MŠMT k provozu škol, testování a hygienickým opatřením, jejichž celé znění naleznete: Pokyny k provozu ZDE, Mimořádné opatření ZDE

a.      V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

b.      Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

c.      Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

d.      Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění a při jejich zjištění je nutné zvolit adekvátní a obvyklý postup (viz školní řád). Škola vždy informuje zákonného zástupce, případně mu doporučí kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

e.      Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba. Strávníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu.

f.       Žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek, jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.

g.      Pokud je určitému účastníkovi ŠD nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

h.     Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech žáků).

i.       V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku. Výjimky jsou uvedeny v pokynu. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

j.       Osobní přítomnost žáka ve školní družině lze připustit také pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole s tou výjimkou, že školní družina a žáky netestuje, má informace o tom, zda byl žák testován nebo zda musí nosit po celou dobu pobytu stanovený prostředek ochrany dýchacích cest.